pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
پایان پروژه"بررسی ذخایر شبه شوریده دهان سیاه(Atrobuccanibe) در آبهای شمال غرب دریای عمان "
منبع خبر : علی سالارپوری
پروژه بررسی ذخایر شبه شوریده دهان سیاه(Atrobuccanibe) با اعتبار 450 میلیون ریال از شهریور 1391 تا مرداد 1392 در آبهای شمال غرب دریای عمان انجام شد. نظر به اهمیت صید اقتصادی فانوس ماهیان و وجود حجم قابل ملاحظه ای از وجود ذخیره شبه شوریدهدهان سیاه به عنوان صید ضمنی در ترکیب صید، ضرورت و اهمیت بررسی ذخایر این گونه را مشخص می نماید.از این رو به منظور بهره برداری پویا از ذخایر این ماهیان، علاوه بر داشتن اطلاعات کافی از پارامترهای زیستی، نیازمند بررسی و تحلیل دقیق و مناسبی از وضعیت روند برداشت از ذخایرشبه شوریده دهان سیاهمی باشد که این امر کمک قابل توجهی در برداشت پایدار از ذخایر این ماهیان فراهم خواهد نمود. به منظور دستیابی به پاسخ های مناسب در خصوص زیست شناسی و جمعیت این ذخایر پروژه حاضر طرح ریزی گردید.

در این پژوهش پارامترهای پویایی جمعیت از طریق آنالیز فراوانی های طولی ماهانه، تغذیه و تولید مثل نیز با کالبد گشایی و تعیین پارامترهای تغذیه ای ، همچنین پراکنش این ماهی از طریق داده های صید بدست آمد.ذخایر شبه شوریده دهان سیاه عنوان یک گونه با اهمیت تجاریدر آبهای شمال غرب دریای عمان به عنوان صید همراه فانوس ماهیان با استفاده از شناورهای ترالر میان آبی مورد بهره برداری قرار می گیرند.

نتایج حاصل از این پروژه نشان دادند که این ماهی دارای چندین اوج کوتاه شاخص گنادی بود ولی اعضا بالغ در خرداد بیشترین فراوانی را داشتند از این رو به نظر می رسد که فصل تخم ریزی این ماهی در خرداد رخ دهد. نسبت جنسی ماده به نر 8/1:0 بدست آمد که اختلاف معنی‌داری را در سطح قابل انتظار (1:1) نشان نداد ) 05 /0> (P . طول بلوغ این ماهی 35 سانتی متر تخمین زده شده است. میانگین همآوری مطلق و نسبی به ترتیب 92988 و 223 تخم بدست آمد. رابطه طول کل- همآوری 233880- TL 6/9597= همآوری به دست آمد. میانگین و انحراف معیار قطر تخمک 103±533 میکرون تعیین گردید. بررسی محتویات معده این ماهی معلوم کرد که 85 درصد ماهیان دارای معده خالی، 8 درصد نیمه پر و 7 درصد معده پر بودند. ترکیب غذایی شبه شوریده دهان سیاه را عمدتا فانوس ماهی (65 درصد) و سپس میگوهای اعماق (11 درصد)، حسون منقوط (1 درصد)، گوازیم دم رشته ای (13 درصد)، آکروپوما (4 درصد)، ماهی هضم شده(4 درصد) وسایر ماهیان (2 درصد) تشکیل می دهد. در بررسی ترجیح غذایی شبه شوریده دهان سیاه ، فانوس ماهی با 7/57 درصد به عنوان غذای اصلی این ماهی تشخیص داده شد . شاخص خالی بودن معده 7/87 درصد بدست آمد و بیانگر آنست که شبه شوریده دهان سیاهیک آبزی کم خور می باشد.

بیشینه، کمینه و میانگین طول کل به ترتیب 5/47، 18و 7/28سانتی مترثبت گردید و اوج فراوانی طولی در کلاس‌های طولی24-23 سانتی متر بدست آمد.رابطه طول - وزن برای جنس ماده به صورت9385/2L 0121/0 W=و برای جنس نر 0737/3L 0075/0 W= به دست آمد که بیانگر رشد همگون این آبزی است. پیراسنجه های طول در بی نهایت (L∞) ، ضریب رشد (K) به ترتیب 50 سانتی متر و 2/0 بر سال تخمین زده شدند. سن ماهی در طول صفر (t0) ، بیشینه سن (Tmax) و شاخص ضریب رشد (Ǿ) به ترتیب7/0- سال، 14 سال و 69/2 بدست آمد. حداکثر میزان بازگشت شیلاتی برای شبه شوریده دهان سیاه 14/23 درصد و در فروردین ماه بدست آمد. مرگ و میر کل (Z) 53/0 در سال ، مرگ ومیر طبیعی (M) 46/0 در سال ، مرگ و میر صیادی 07/0 در سال محاسبه گردید. ضریب بهره برداری 13/0 تخمین زتده، بیانگر ظرفیت کافی برای توسعه صید این ماهی در دریای عمان می باشد. بررسی های ماهانه و فصلی صید بر واحد تلاش ماهی شبه شوریده نشان می دهد که این ماهی در نیمه دوم سال و به ویژه در ماه های سردتر سال از تراکم صید نسبی بالاتری برخوردار بوده است. بررسی پراکنش صید این ماهی نشان می دهد که تمرکز این ماهی در لایه 200متری و منطبق بر شیب فلات قاره می باشد. اما در ماه های گرم سال به مناطق عمیق تر از 200 متر و در ماه های سرد به لایه های کم عمق تر مهاجرت می کنند.


دو شنبه 16 تیر 1393
تعداد بازديد:613
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co