pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
بازدیدجناب آقای دکتر زند معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی ورئیس سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی
منبع خبر : روابط عمومی پژوهشکده
روز سه شنبه مورخه جناب آقای دکتر زند به همراه معاونین سازمان تحقیقات وآموزش جهاد کشاورزی وآقای مهندس حیدری پوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس بازدید به عمل آورد .آقای دکتر مرتضوی رئیس پژوهشکده گزارشی از روند اجرای طرحهای تحقیقاتی وفعالیتهای پژوهشی وعمرانی شامل سامانه پایش آنلاین ، طرح علل کاهش ذخایر میگو،
طرح ارزیابی ذخایر میکتوفیده ،وارزیابی ذخایرآبزیان تجاری ارایه کردنددر ادامه بخشهای تحقیقاتی شامل تکثیر وپرورش آبزیان،اکولوژی ارزیابی وذخایر ، اکولوژی وبیوتکنولوژی مورد بازدید هیات همراه قرار گرفت .آقای دکتر زند ضمن تشکر از فعالیتهای صورت گرفته اظهار امید واری کردند که حجم قرار دادهای پژوهشی وطرحهای پژوهشی افزایش یابد.
يک شنبه 11 مهر 1395
تعداد بازديد:595
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co