pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     دو شنبه 29 شهریور 1400  
خبر
برگزاری سمینار "بررسی پرورش ماهی در قفس"
منبع خبر : اطلاعات علمی
روز دوشنبه مورخ 95/11/25 آقای مهندس محمدرضا زاهدی از کارشناسان بخش آبزی پروری پژوهشکده سمیناری تحت عنوان" ببرسی پرورش ماهی در قفس" را ارایه نمودند. وضعیت موجود پرورش ماهی در قفس در استان بر مبنای ظرفیت ها ،مجوزها و تولید بررسی گردید.
سپس شرایط کلی انتخاب محل و چالش هایی که در انتخاب محل پیش روی پرورش دهنده وجود داشت مورد بحث قرار گرفت و فرصت هایی که پژوهشکده در این راستا میتواند موثر واقع شود تشریح گردید.

تاثیر هر یک از عوامل بر محیط زیست،جوامع پیرامون و سایر قفس ها مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهای تاثیرگذار بر قفس ها بررسی شد.
يک شنبه 21 خرداد 1396
تعداد بازديد:483
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co