pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     سه شنبه 30 شهریور 1400  
خبر
اتمام پروژه "اکولوژی ماهی گل خورک در مناطق ساحلی استان هرمزگان "
منبع خبر : روابط عمومی پژوهشکده
این پروژه توسط پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با درخواست و یا پشتیبانی مالی سازمان حفاظت محیط زیست انجام گردیده است.هدف ازاجرای این پروژه:
- تعیین پارامترهای جمعیتی سه گونه ماهی گل خورک در سواحل استان
- تعیین زمان و نحوه تولید مثل و هم آوری آنها
- تعیین شرایط تغذیه ای
- شناسایی ویژگیهای رفتاری

موضوع خبر:اتمام پروژه اکولوژی ماهی گل خورک در مناطق ساحلی استان هرمزگان ماهی گل خورک از خانواده گاو ماهیان و رده ماهیان استخوانی می باشند. از این خانواده تا کنون تعداد 212 جنس و حداقل و 1950 گونه شناخته شده است که بعد از کپور ماهیان از بزرگترین خانواده ماهیان می باشند این خانواده از ماهیان دو تنفس می باشند که دارای ارزش اکولوژیک ویژه ای بوده و نمونه های بی نظیر از مهره داران هستند که مسیرهای تکامل را برای خشکی زی شدن انتخاب و طی نموده اند اغلب در پهنه های گلی و جنگل های حرا و نواحی جزر و مدی مناطق ساحلی و مناطق گرمسیری زیست می نمایند. ماهی گل خورک در حفره های موجود در سواحل زیست می نمایند و تنها ماهیانی هستند که برای زیست در خارج از آب سازش پیدا کرده اند, گل خورک ها اغلب فعالیت عمده خود شامل تغذیه, جفت گیری و دفاع از قلمرو حرا برروی خشکی انجام می دهند. هدف ازاجرای این پروژه: - تعیین پارامترهای جمعیتی سه گونه ماهی گل خورک در سواحل استان - تعیین زمان و نحوه تولید مثل و هم آوری آنها - تعیین شرایط تغذیه ای - شناسایی ویژگیهای رفتاری مهمترین زیست گامهای این دسته از ماهیان نواحی جزر و مدی در مناطق جنگل حرا در گستره پهنه های گلی مناطق گرمسیری می باشد. رژیم غذایی گل خورک عمدتاً لز سخت پوستان , شکم پایان و از رژیم غذایی گیاه خواری تبعیت می کنند. این پروژه توسط پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با درخواست و یا پشتیبانی مالی سازمان حفاظت محیط زیست انجام گردیده است. با توجه به جایگاه اکولوژیک ویژه گل خورک در ساختار سواحل از طریق کمک به حفظ تنوع زیستی حیات جنگل های حرا چشم انداز های طبیعی و ارزش های حفاظتی لازم است تا نسبت به کمک به حفظ و حیات این موجودات اهمیت بیشتری از طریق توسعه مطالعات و پژوهشها داده شود.
شنبه 1 بهمن 1390
تعداد بازديد:1334
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co